Infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas

AS "LatRailNet" veic šādas funkcijas un uzdevumus:

•  Lēmuma pieņemšana par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu

•  Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu noteikšana un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas informēšana

•  Paaugstinātas maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu noteikšana posmos un laikā, kad attiecīgā infrastruktūra ir pārslogota, pamatojoties uz maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtību

•  Ekonomiski pamatotu atlaižu piešķiršana maksai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kas veicina attiecīgās infrastruktūras jaudas optimālu izmantošanu, pamatojoties uz maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtību

•  Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadale starp pārvadātājiem, pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem par pārvadājumu veikšanu, izmantojot attiecīgo dzelzceļa infrastruktūru

•  Lēmuma pieņemšana par konkrēta pārvadātāja vilciena nozīmēšanu