Par mums

Akciju sabiedrība "LatRailNet" ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas – lēmuma pieņemšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu, veic dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, kā arī pieņem lēmumu par konkrēta pārvadātāja vilcienu nozīmēšanu.

AS "LatRailNet" pieņem lēmumu par jaudas sadalīšanu un apstiprina gada jaudas sadales plānu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.decembrim.

Vilcienu nozīmēšana tiek veikta diennakts jaudas sadales plāna ietvaros. Vilcienu nozīmēšana ietver konkrētu vilcienu atiešanas laika noteikšanu, kā arī pārvadātāju lokomotīvju apgrozības regulēšanu.

AS "LatRailNet" izstrādā neatkarības prasību programmu, kurā noteikti konkrētu darbinieku pienākumi un pasākumi, kas tiek veikti, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret pārvadātājiem, un nodrošina pienācīgu kontroli pār tās ievērošanu, savukārt Valsts dzelzceļa administrācija uzrauga neatkarības prasību ievērošanu un izskata pārvadātāju sūdzības par šo neatkarības prasību pārkāpumiem.