Piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra Latvijā ir brīvi pieejama un atklāta kravu un pasažieru pārvadājumiem, kā arī tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu var pretendēt visi pārvadātāji, kas saņēmuši pārvadātāja licenci, nokārtojuši drošības sertifikātu un atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām iesnieguši infrastruktūras jaudas pieteikumu AS "LatRailNet".

AS "LatRailNet", lēmumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksu un jaudas sadali pieņem, ievērojot vienlīdzības principu, kā arī optimālas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas prasības. AS "LatRailNet", veicot savas funkcijas, ir pienākums nodrošināt visiem pārvadātājiem vienlīdzīgas, taisnīgas un nediskriminējošas piekļuves iespējas dzelzceļa infrastruktūrai.

Piemēram, pārvadātājiem, kas ar vienādiem nosacījumiem sniedz ekvivalentus dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, par infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem tiek noteikta vienāda maksa, savukārt sadalot jaudu, visiem pārvadātājiem tiek piemēroti vienādi jaudas pieteikumu vērtēšanas kritēriji u.tml.

Dzelzceļa infrastruktūras jauda sadalāma tā, lai pret dzelzceļa pārvadātājiem tiktu ievēroti vienādi noteikumi un optimālas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas principi. Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanā prioritāte ir tiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata, t.i. galvenokārt pasažieru pārvadājumi. 

Jaudas sadalē jāparedz dzelzceļa pārvaldītāja tehnoloģiskajām vajadzībām un remontdarbiem nepieciešamā jauda. Sadalot jaudu, tiek ievēroti vairāki kritēriji, to skaitā pārvadātāju un pārvaldītāja sadarbības pieredze, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas regularitāte, intensitāte, ilgums, kā arī vilcienu tehnisko parametru atbilstība dzelzceļa infrastruktūras efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.

Šobrīd Latvijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu pārvadājumiem izmanto 2 pasažieru un 3 kravu pārvadātāji.